Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Zbiór dokumentów źródłowych wydatków - faktury

Dostęp: Księgowość w godzinach pracy działuPodstawa prawna: USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami) [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: księgowość, w godzinach pracy działu, dostęp po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009r. [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru

Dostęp: biblioteka szkolna Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r. [...]

Kartoteki zarobkowe

Dostęp: księgowość, w godzinach pracy działu; dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna:art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp: sekretariat szkoły - w godzinach pracy sekretariatu -  dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca [...]

Rejestr druków ścisłego zarachowania

Dostęp: księgowość - w godzinach pracy   Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami.  [...]

Protokoły Rady Pedagogicznej

Dostęp: Sekretariat szkoły, z zachowaniem zasad Ustawy o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 1991 r. (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) i Regulamin Rady Pedagogicznej [...]

Księga ewidencji uczniów

Dostęp: Dostępne dla osób/instytucji, które wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i [...]

Rejestr skarg i wniosków

 Dostęp: Sekretariat szkoły- w godzinach pracy, z zachowaniem zasad wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna: Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. art. 254 (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp :  W gabinecie zastępcy dyrektora szkoły - dla  osób  posiadających  interes  prawny  Podstawa prawna : Rozporządzenie MENiS  z  dnia  31  grudnia  2002r. w sprawie [...]

Księga kontroli zewnętrznych

Dostęp: udostępniana  w  sekretariacie za  pośrednictwem dyrektora  szkoły.Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 1991 r. (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) i Regulamin Rady Pedagogicznej [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Typ. RejestrDostęp: Gabinet Dyrektora szkoły - w godzinach pracy dyrektoraDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) [...]

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Typ. RejestrDostęp: Dyrektor Szkoły - w godzinach pracy sekretariatu i dyrektora szkołyDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Typ. EwidencjaDostęp: KsięgowośćDział: AdministracjaPodstawa prawna: USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami) [...]

Ewidencja świadectw ukończenia szkoły

Typ. EwidencjaDostęp: Dla osób posiadających interes prawny- w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Dział: SekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów [...]

Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

Typ. EwidencjaDostęp:Dla osób posiadających interes prawny- w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Dział: SekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów [...]

Dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych

Dostęp: w pokoju nauczycielskim, za pośrednictwem dyrekcji szkoły lub nauczyciela z zachowaniem zasad Ustawy o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne [...]

Ewidencja pracowników zatrudnionych

Typ: EwidencjaDostęp: dostęp do danych z ewidencji jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Dział: AdministracjaPodstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r. [...]

metryczka