Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Ewidencja zarządzeń dyrektora

Dostęp: gabinet z-cy dyrektora. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: pokój nr 27. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. [...]

Księga kontroli

Dostęp: sekretariat szkoły. Podstawa prawna: art 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. [...]

Dziennik korespondencyjny

Dostęp: sekretariat szkoły - dostęp do danych rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).  Podstawa prawna: art. 6 ust. 1i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru/Zbiory biblioteczne

Dostęp: biblioteka szkolna (sala 22). Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008 r. [...]

Ewidencja zatrudnionych pracowników

Dostęp: sekretariat szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (Ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 r. O Ochronie Danych Osobowych. Podstawa prawna: art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa [...]

Arkusze Ocen Uczniów

Dostęp: gabinet dyrektora szkoły - dostęp po wykazaniu interesu prawnego. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu [...]

Księga protokołów Rady Pedagogicznej

Dostęp: gabinet z-cy dyrektora szkoły - dostęp do danych księgi jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z [...]

Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

Dostęp: gabinet z-cy dyrektora szkoły. Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: sekretariat szkoły - dostęp do danych rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania [...]

Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela Typ: Rejestr Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393.). Dostęp: w [...]

Rejestr legitymacji uczniowskich

Dostęp: sekretariat szkoły - dostęp po wykazaniu interesu prawnego. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624 z późn. [...]

Księga uczniów

Dostęp: w sekretariacie szkoły - dostęp po wykazaniu interesu prawnego. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: sekretariat - dostęp po wykazaniu interesu prawnego. Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 r. [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: sekretariat szkoły - dostęp po wykazaniu interesu prawnego. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i [...]

Dzienniki zajęć/lekcyjne/pozalekcyjne

Dostęp: pokój nauczycielski - dostęp do danych rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie [...]

metryczka