Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr faktur i umów

Dostęp: księgowość Zespołu Szkół Gastronomicznych ul. Worcella 1Dostęp do danych z ewidencji umów jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zmian.)”Dostęp [...]

Dokumentacja finansowo-księgowa

Dostęp: księgowość Zespołu Szkół Gastronomicznych ul. Worcella 1Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. [...]

Księga Protokołów i Uchwał Rady Pedagogicznej

Dostęp: pokój A 01Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”. Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru

Dostęp: pokój A 02 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r. [...]

Rejestr zatrudnionych pracowników

Dostęp: pokój A 03Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”. Podstawa prawna:art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr kontroli

Dostęp: pokój A 02 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: pokój A 02 Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [...]

Rejestr Zarządzeń Dyrektora

Dostęp: pokój A 02 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: pokój A 01 Dostęp po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009r.   [...]

Księga uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6

Dostęp: pokój A 02 Dostęp po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp do rejestru wypadków uczniów w pokoju A 01Dostęp po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp do dziennika korespondencji w pokoju A02. Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: art.6 ust.1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp:  pokój A 02 dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjne [...]

Szkolny zestaw programów nauczania

  Zawiera wykaz używanych w szkole programów nauczania Dostęp: Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych ul. Worcella 1, gabinet dyrektora szkoły;Dział: Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół GastronomicznychPodstawa [...]

Szkolny zestaw podręczników

    Zawiera wykaz używanych w szkole podręczników Dostęp: Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych ul. Worcella 1, gabinet dyrektora szkoły ;Dział: Rada [...]

Księgi arkuszy ocen

Dostęp: sekretariat Zespołu Szkół Gastronomicznych ul. Worcella 1Dostęp dla osób posiadających interes prawnyPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. U.2005/60/523) w sprawie wydawania oraz [...]

Księga uczniów Technikum nr 8

Dostęp: pokój A 02Dostęp po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, [...]

Ewidencja wydanych świadectw

Dostęp: sekretariat Zespołu Szkół Gastronomicznych ul. Worcella 1Dostęp dla osób posiadających interes prawnyPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. U.2005/60/523) w sprawie wydawania oraz [...]

Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

      Dostęp: sekretariat Zespołu Szkół Gastronomicznych ul. Worcella 1Dostęp dla osób posiadających interes prawnyPodstawa prawna: [...]

Dzienniki lekcyjne, nauczania indywidualnego

 Dostęp: pokój B 02 Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”.  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014r. w [...]

Archiwum

Dostęp: sekretariat Zespołu Szkół Gastronomicznych ul. Worcella 1Dostęp w zależności od charakteru żądanych informacji: może być konieczność wykazania interesu prawnego bądź zostaną zastosowane zapisy o ustawie ochrony danych [...]

metryczka