Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://edukacja.bip.czestochowa.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

Dokonano przeglądu i aktualizacji w dniu 2024-03-27

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury, poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz za pomocą poniżej wymienionych skrótów klawiszowych, które nie kolidują z czytnikami ekranu:
  • 1 przejdź do głównego menu
  • 2 przejdź do treści
  • 3 przejdź do wyszukiwarki
  • 4 przejdź do mapy serwisu
W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:
dla przeglądarki Opera, Chrome, Safari oraz Internet Explorer: lewy ALT + klawisz skrótu
dla przeglądarki Mozilla: lewy ALT + SHIFT + klawisz skrótu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Pijet, zsg@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 343611715. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • Do Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Częstochowie prowadzi ogólnodostępne wejście główne. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Portier wpuszczając interesanta do budynku dowiaduje się z jaką sprawą przyszedł i kieruje go odpowiednio do pomieszczenia w którym może załatwić swoją sprawę. Gabinet Dyrektora, sekretariat, księgowość, administracja dostępne są na parterze budynku w pobliżu wejścia głównego. Inne wejścia do budynku są otwierane okazjonalnie.
  • Dla osób niepełnosprawnych dostępne są pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku. W budynku nie ma windy oraz toalet dla osób niepełnosprawnych.
  • W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Przed budynkiem Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Częstochowie nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Częstochowie można wejść z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Częstochowie z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
  • W budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Maślanka Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych (21 września 2020)
Opublikował: Marta Teper (21 września 2020, 14:59:26)

Ostatnia zmiana: Jolanta Arendt (27 marca 2024, 13:04:04)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 25277