Wykaz rejestrów w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie

Rejestr skarg i wniosków
Typ: rejestr
Dostęp: sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Księga Zarządzeń Dyrektora
Typ: rejestr, Archiwum
Dostęp: bez ograniczeń - sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Księga kontroli
Typ: rejestr, Archiwum
Dostęp: bez ograniczeń - sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 
Księga Protokołów Rady Pedagogicznej
Typ: rejestr, Archiwum
Dostęp: sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 
Dzienniki zajęć/lekcyjne/pozalekcyjne
Typ: rejestr, Archiwum
Dostęp: pokój nauczycielski lub sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
   
Księga Uchwał Rady Pedagogicznej
Typ: rejestr
Dostęp: bez ograniczeń - sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dziennik korespondencji
Typ: ewidencja
Dostęp: sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Podstawa prawna: zarządzenie dyrektora lub art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Rejestr wypadków uczniów
Typ: rejestr
Dostęp: sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych - dostęp po wykazaniu interesu prawnego
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r.

Księga uczniów
Typ: ewidencja, Archiwum
Dostęp: sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych - dostęp po wykazaniu interesu prawnego
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 29 sierpnia 2014 r.
 
Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
Typ: rejestr
Dostęp: Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie – dla osób posiadających interes prawny
Podstawa prawna: Rozporządzenie z dnia 14 marca 2005 r. Zasady wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasady odpłatności za wykonanie tych czynności
   
Rejestr wydanych zaświadczeń dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
Typ: rejestr
Dostęp: Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie – dla osób posiadających interes prawny
Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016.23j.t.)

Ewidencja wydanych świadectw ukończenia
Typ: ewidencja
Dostęp: Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie – dla osób posiadających interes prawny
Podstawa prawna: Rozporządzenie z dnia 14 marca 2005 r. Zasady wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasady odpłatności za wykonanie tych czynności

Arkusze ocen uczniów
Typ: ewidencja, Archiwum
Dostęp: Wicedyrektor i Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie – dla osób posiadających interes prawny
Podstawa prawna: Dz. U. 2002 nr 23 poz. 225  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Ewidencja druków ścisłego zarachowania
Typ: ewidencja
Dostęp: Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
Podstawa prawna:  Dz. U.  1994 nr 121 poz. 591 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Księgi Inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Typ: Ewidencja
Dostęp: bez ograniczeń  - Księgowość Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
Podstawa prawna: Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016r.  poz. 1047 ze zmianami).
 
Księgi inwentarzowe księgozbioru.
Typ: Ewidencja
Dostęp: bez ograniczeń,  Biblioteka ( pokój nr 33)
Podstawa prawna:. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r

Rejestr wypadków pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
Typ: Rejestr
Dostęp: dla osób posiadających interes prawny – Kadry (pokój nr 4)
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Rejestr chorób zawodowych pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
Typ: Rejestr
Dostęp: dla osób posiadających interes prawny – Kadry (pokój nr 4)
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami)

Ewidencja zatrudnionych pracowników

Typ: Ewidencja
Dostęp: dostęp do danych w rejestru jest prawnie ograniczony ( ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych), Kadry ( pokój nr 4)
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. Nr 62 poz. 286 z późniejszymi zmianami).

Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
Typ: Rejestr
Dostęp: bez ograniczeń, Kadry ( pokój nr 4)
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26.01.1982r ( Dz. U z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z póź. zm)Karta Nauczyciela,   Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393.).
 
Rejestr wydanych ocen dorobku zawodowego
Typ: Rejestr
Dostęp: bez ograniczeń,  Kadry (pokój nr 4)
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393.).

Rejestr wydanych zaświadczeń dot. awansu zawodowego 
Typ: Rejestr
Dostęp: bez ograniczeń, Kadry (pokój nr 4)
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393.).

Rejestr osób upoważnionych do przeważania danych osobowych
Typ: Rejestr
Dostęp: bez ograniczeń, Kadry ( pokój nr 4)
Podstawa prawna: art.37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowy

Rejestr wydanych legitymacji nauczycielskich
Typ: Rejestr
Dostęp: bez ograniczeń , Kadry ( pokój nr 4)
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ) Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz. U. Nr 189, poz. 1393)
 

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Maciej Trzmiel (17 marca 2017)
Opublikował: Marcin Turek (18 marca 2017, 15:22:25)
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Ekonomicznych

Ostatnia zmiana: Marcin Turek (31 maja 2017, 15:08:47)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 35488