Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Zarządzenia Dyrektora SzkołyDostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Uchwały Rady PedagogicznejDostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Księgi inwentarzowe

Księgi InwentarzoweDostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami) [...]

Akta osobowe byłych pracowników

Akta osobowe byłych pracownikówDostęp: Archiwum szkoły „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”.Podstawa prawna:art 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 [...]

Rejestr druków ścisłego zarachowania

Rejestr Druków Ścisłego ZarachowaniaDostęp: sekretariat szkołyPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami.  [...]

Księga zastępstw

Księga zastępstwDostęp: Sekretariat szkoły, Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Księga protokołów Rady Pedagogicznej

KSIĘGI PROTOKOŁÓW RADY PEDAGOGICZNEJDostęp: Sekretariat szkoły, „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”.Podstawa prawna: art 39 ustawy z dnia 7 września [...]

Księga kontroli zewnętrznych

Księgi kontroli zewnętrznychDostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Dzienniki nauczania indywidualnego

Dzienniki nauczania indywidualnegoDostęp: Pokój nauczycielski, „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”.  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra [...]

Dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych

DZIENNIKI LEKCYJNE I ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCHDostęp: Pokój nauczycielski,  „dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)”. Podstawa prawna: [...]

Ewidencja zbiorów bibliotecznych

Ewidencja Zbiorów BibliotecznychDostęp: Biblioteka SzkolnaPodstawa prawna: Ustawa o bibliotekach z 27-06-1997 r. ( Dz.Urz. 1997 nr 85, poz. 539 ) [...]

Arkusze ocen uczniów i absolwentów

ARKUSZE OCEN UCZNIÓW I ABSOLWENTÓWDostęp: Archiwum szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19-02-2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu [...]

Akta osobowe aktualnie zatrudnionych

Akta Osobowe Aktualnie ZatrudnionychDostęp: sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MPiPS z dnia 28-05-1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy [...]

Księga ewidencji uczniów

KSIĘGI EWIDENCJI UCZNIÓWDostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19-02-2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, [...]

Rejestr wypadków uczniów

Rejestr wypadków uczniówDostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz.U. [...]

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr Skarg i WnioskówDostęp: Sekretariat szkoły, udostępnienie z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowychPodstawa prawna: Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. art. 254 (Dz. U. z 2000 r. Nr [...]

Rejestr wydanych kart motorowerowych

Rejestr wydanych kart motorowerowychDostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14.03.2005 r. Dz.U. nr 58/2005 p. 504 z późniejszymi zmianami. [...]

Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

Rejestr wydanych legitymacji szkolnychDostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14.03.2005 r. Dz.U. nr 58/2005 p. 504 z późniejszymi zmianami. [...]

Rejestr świadectw szkolnych

Rejestr Świadectw SzkolnychDostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14.03.2005 r. Dz.U. nr 58/2005 p. 504 z późniejszymi zmianami. [...]

metryczka